GUIA DIDÀCTICA

GUIA DIDÀCTICA
Aquest projecte sorgeix de la creació d’una situació on hi hagi la necessitat de usar les matemàtiques de manera significativa, útil i aplicada a la realitat. També per possibilitar la relació entre alumnes de diferents llocs geogràfics fent servir eines TIC de manera significativa i competencial.
Està orientat a alumnes de primària. El seu funcionament és de treball col·laboratiu, on la feina de cada grup és primordial i bàsica per poder realitzar la tasca final.

OBJECTIUS DEL PROJECTE PER A TOTES LES ÀREES
- Comunicar-se i conèixer altres alumnes mitjançant les matemàtiques i fent servir diferents eines TIC per tal d’aconseguir una competència digital, lingüística i matemàtica i potenciar la relació d’alumnes de diferents llocs geogràfics.

TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL.
- Usar eines de programari lliure i de la xarxa per tal d’adonar-se de les possibilitats que hi ha sense necessitat de pagar.
- Saber usar diferents programes per tal de poder participar en el projecte i poder aplicar el que aprèn en produccions posteriors.
- Ser respectuós i selectiu a l’hora de comunicar-se mitjançant diferents plataformes de la xarxa amb altra gent per tal d’aconseguir uns valors que perdurin en la seva vida.
- Emprar les TIC de manera ètica, responsable i segura mitjançant el treball a l’aula per esdevenir usuaris respectuosos.
- Compartir coneixement mitjançant comentaris, consells...per tal d’ampliar el que l’alumne ja sap i aprendre dels altres.
- Aprendre a treballar col·laborativament mitjançant el compliment de la temporalització de les tasques per tal de que el projecte pugui tirar endavant.
- Saber manipular la càmera digital per tal d’enregistrar o fotografiar parts del projecte.COMPETÈNCIA MATEMÀTICA.
- Descobrir mitjançant les matemàtiques aspectes particulars dels altres grups.
- Aplicar les matemàtiques per la resolució de problemes reals mitjançant el treball col·laboratiu.
- Comunicar i compartir els descobriments en un entorn ric matemàtic mitjançant l'interès pels altres.
- Compartir experiències i materials relacionats amb les matemàtiques mitjançant activitats i jocs.COMPETÈNCIA ARTÍSTICA.
- Tenir iniciativa, imaginació i creativitat mitjançant la creació dels jocs de manera esmerada per tal d’adonar-se de la importància de cada membre del projecte en el treball col·laboratiu.
- Ser respectuós i obert davant les aportacions i produccions pròpies i alienes per tal d’adonar-se que no hi ha una veritat absoluta relacionada amb l’art.

COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL.
- Participar de forma activa en les diferents parts del projecte per tal d’aportar el que sap i aprendre dels companys.
- Aportar idees i ser arriscat per tal de tirar endavant el projecte.
- Treballar col·laborativament i cooperativament, en parelles o grups per tal d’adonar-se que cada membre de l’equip suma.COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE.
- Tenir confiança en sí mateix a l’hora d’afrontar-se a tasques desconegudes per tal d’afavorir l’autoestima.
- Participar activament en el projecte per sentir-se membre del grup i sentir-se orgullós de les tasques realitzades.

INDICADORS D’AVALUACIÓ.
TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ I COMPETÈNCIA DIGITAL.


OBJECTIU
INDICADOR
- Conèixer i usar eines digitals del programari lliure i de la xarxa per tal d’adonar-se de les possibilitats que hi ha sense necessitat de pagar per a poder usar-les en un futur.
- Coneix eines del programari lliure: correu, drive, blogs.
- Saber usar diferents programe per tal de poder participar en el projecte i poder aplicar el que aprèn en produccions posteriors.
- Sap usar l’audacity.
- Sap manipular imatge fixa.
- Sap editar videos.
- Sap fer presentacions.
- Sap muntar el projecte.
- Ser respectuós i selectiu a l’hora de comunicar-se mitjançant diferents plataformes de la xarxa amb altra gent per tal d’aconseguir uns valors que perdurin en la seva vida.
- Sap escollir la informació que s’ha de posar en un correu, un comentari de blog…
- Coneix la manera adequada de dirigir-se a les persones segons la plataforma escollida.
- Emprar les TIC de manera ètica, responsable i segura mitjançant el treball a l’aula per esdevenir usuaris respectuosos.
- Usa un llenguatge adequat i respectuós en les seves aportacions.
- Compartir coneixement mitjançant comentaris, consells...per tal d’ampliar el que l’alumne ja sap i aprendre dels altres.
- Participa activament aportant el que sap.
- Fa un aprenentatge actiu provinent dels companys.
- Aprendre a treballar col·laborativament mitjançant el compliment de la temporalització de les tasques per tal de que el projecte pugui tirar endavant.
- Es responsable en el plaç d’entrega de les tasques.
- Aprofita el temps de treball.
- Saber manipular la càmera digital per tal d’enregistrar o fotografiar parts del projecte.


- Usa correctament la càmera tenint en compte l’enfoc, la llum, el moviment.
- És responsable de la càmera.

COMPETÈNCIA MATEMÀTICA
OBJECTIU
INDICADOR
-Descobrir mitjançant les matemàtiques aspectes particulars dels altres grups.
- Interessar-se pels altres grups mitjançant les matemàtiques.
- Descobrir aplicant les matemàtiques els problemes i enigmes plantejats.
- Usar l'orientació, estris d'espai i distribució per descobrir fenòmens incongruents.
-Aplicar les matemàtiques per la resolució de problemes reals mitjançant el treball col·laboratiu.
- Crear i respondre enigmes i problemes de manera col·laborativa.
- Usar contingus matemàtics i aplicar-los a les situacions.
- Relacionar i aplicar aspectes matemàtics coneguts per tal de solventar els problemes.
- Comunicar i compartir els descobriments en un entorn ric matemàtic mitjançant l'interès pels altres.
- Parlar sobre matamàtiques tot resolent les situacions aparegudes.
- Comunicar descobriments i raonaments matemàtics de manera compartida per aprendre de i amb els altres.
- Compartir experiències i materials relacionats amb les matemàtiques mitjançant activitats i jocs.
- Crear matemàtiques amb activitats i jocs.
- Participar en la invenció d'aquests.
- Gaudir amb el fet de compartir amb altres centres l'experiència matemàtica.COMPETÈNCIA ARTÍSTICA.

OBJECTIU
INDICADOR
- Tenir iniciativa, imaginació i creativitat mitjançant la creació de les il·lustracions de manera esmerada per tal d’adonar-se de la importància de cada membre del projecte en el treball col·laboratiu.
- S’esforça en la creació artística dels dibuixos.
- Ser respectuós i obert davant les aportacions i produccions pròpies i alienes per tal d’adonar-se que no hi ha una veritat absoluta relacionada amb l’art.
- Accepta i valora el resultat de la seva producció.
- És respectuós amb les produccions diverses d’altres membres del projecte.COMPETÈNCIA D’AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL.

OBJECTIU
INDICADOR
- Participar de forma activa en les diferents parts del projecte per tal d’aportar el que sap i aprendre dels companys.
- Participa activament realitzant diferents tasques.
- Respecta i escolta les aportacions dels altres.
- Aportar idees i ser arriscat per tal de tirar endavant el projecte.
- Participa en les converses orals sobre el projecte donant idees.
- Treballar col·laborativament i cooperativament, en parelles o grups per tal d’adonar-se que cada membre de l’equip suma.
- Treballa compartint amb els altres.
- No imposa les seves idees.
- Escolta els/les companys/es.
- Sap arribar a acords raonats amb l’equip de treball.COMPETÈNCIA D’APRENDRE A APRENDRE.

OBJECTIU
INDICADOR
- Tenir confiança en sí mateix a l’hora d’afrontar-se a tasques desconegudes per tal d’afavorir l’autoestima.
- Es valent a l’hora d’enfrontar-se a allò desconegut.
- Perdre la vergonya a l’hora de parlar en una altre llengua per poder comunicar-se en una situació real.
- No mostra vergonya i parla amb naturalitat i confiança.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada